2019-07-10 18:15:11 2019-07-11 22:40:06

Wikimedia MediaWiki through 1.32.1 allows CSRF.